Polityka prywatności

Polityka Prywatności serwisu www.mennica-rosenberg.pl  

Klauzula informacyjna dotyczącą przetwarzania danych osobowych

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników ( Klientów ) w związku z korzystaniem przez nich z oferty spółki Mennica Rosenberg sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie poprzez serwis internetowy www.mennica-rosenberg.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

Administratorem danych osobowych ( dalej: Administrator ) przetwarzanych w zakresie i celu, o którym mowa w niniejszym dokumencie oraz Regulaminie serwisu www. mennica-rosenberg.pl jest Mennica Rosenberg sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chełmskiej 21 , 00-724 Warszawa, NIP: 5213895957, REGON: 385980684, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 000839075

Dane kontaktowe: biuro@mennica-rosenberg.pl oraz tel.: +48 22 427 49 68

W celu uzyskaniu dodatkowych informacji odnośnie niniejszej Polityki Prywatności oraz zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych u Administratora należy kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym: biuro@mennica-rosenberg.pl

Podstawa i cel przetwarzania

Dane osobowe Klienta przetwarzane są na podstawie oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej: RODO) oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient lub do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy a także w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane także gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu umowy).

Dane osobowe Klienta przetwarzane są przede wszystkim w celu zawarcia oraz wykonania umowy sprzedaży produktów oferowanych przez Administratora za pośrednictwem serwisu www.mennica-rosenberg.pl

Za odrębnie wyrażoną zgodą Klienta, jego dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingowych bądź w innych celach, na które użytkownik wyrazi zgodę, w szczególności w celu wysyłania do Klienta korespondencji i informacji handlowych dotyczących produktów i usług Administratora lub podmiotów współpracujących z Administratorem a także w celu udzielania tego typu informacji telefonicznie.

Okres przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane aż do momentu cofnięcia lub wygaśnięcia zgody a także podstawy prawnej do ich przetwarzania. Jednocześnie dane mogą być przetwarzane przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub podmiotu trzeciego, tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu umowy.

Udostępnienie i powierzanie danych osobowych

Dane mogą zostać udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone do przetwarzania w naszym imieniu podmiotom, z którymi zawarliśmy stosowne umowy w celu świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu, w szczególności dotyczy to powierzenia danych podmiotom odpowiedzialnym za dostarczenie do Klientów zamówionych Towarów ( np. firma kurierska ), rzetelnych firm prowadzących usługi hostingowe bądź firmom obsługującym płatności elektroniczne.

Profilowanie

W celu zapewnienia najkorzystniejszej, dopasowanej, spersonalizowanej oferty dla swoich Klientów i Użytkowników Administrator może stosować „profilowanie”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, polegającą na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań.

Prawa osób, których dane dotyczą

Klientom przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym ich kopiowania, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. W określonych przypadkach także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do tzw. przeniesienia danych osobowych. Klient ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec profilowania.

Jeśli naruszymy zasady dotyczące przetwarzania, Klient uprawniony jest także, aby wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa ).

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbierane jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe klientów i użytkowników przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa o wysokim poziomie.

Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Wszelkie znaki towarowe, loga producentów i nazwy własne zamieszczone są na stronach sklepu Mennica Rosenberg sp. z o.o. wyłącznie w celu ułatwieniu klientom identyfikacji produktów danej firmy czy producenta. Znaki należą do ich prawowitych właścicieli i ich prezentacja nie ma sugerować jakichkolwiek związków spółki Mennica Rosenberg sp. z o.o. oraz sklepu www.mennica-rosenberg.pl z właścicielami tych znaków.

Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności. Z zastrzeżeniem powyższego, w celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w określonych ustawowo przypadkach, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania jej danych osobowych.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, to przysługuje jej prawo do cofnięcia zgody w stosunku do każdego z celów z osobna bądź łącznie w dowolnym momencie.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia Rejestrację lub złożenie Zamówienia. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne.

W celu zapewnienia najkorzystniejszej, dopasowanej, spersonalizowanej oferty dla swoich Klientów i Użytkowników Administrator może stosować „profilowanie”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań. Decyzje co do przesłania spersonalizowanej oferty lub udzielenia rabatu czy innej korzyści podejmowane są automatycznie na podstawie kryteriów takich jak płeć, data urodzenia, liczba i częstotliwość realizowanych zakupów w Mennica Rosenberg sp. z o.o. Po ustaleniu spełnienia kryteriów system informatyczny automatycznie przesyła informację o przyznanej korzyści, np. rabacie. Z przyznanej korzyści można skorzystać na zasadach określonych w informacji o jej przyznaniu lub z niej zrezygnować. Klientom przysługuje prawo do sprzeciwu wobec profilowania.

Administrator może używać plików cookies, kiedy użytkownik korzysta z usług dostępnych za pośrednictwem serwisu internetowego. Pliki cookies, które mogą zostać użyte na stronach internetowych serwisu są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego komputera – użytkownik jest anonimowy (bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika). Są to informacje zapisywane przez serwer Administratora na komputerze użytkownika, które mogą być odczytane przez serwer Administratora przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu Administratora. Administrator może także umieszczać pliki cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników w serwisie. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików cookie na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Wyłączenie opcji akceptowania plików cookies przez użytkownika w swojej przeglądarce – zablokowanie, monitowanie ich może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług Administratora.

Serwer może w sposób automatyczny zbierać również dane, w tym dane osobowe, w ramach tzw. logów lub plików dziennika, w szczególności:

 • Adresy IP Użytkownika,
 • informacja o przeglądarce użytkownika,
 • informacja o wersji systemu operacyjnego,
 • data i czas serwera,
 • czas ładowania strony.

Administrator korzysta z plików cookies firm Google LLC oraz Facebook, Inc. celem tworzenia statystyk i dopasowania oferty dla Klienta za pośrednictwem narzędzi Google Analytics i Facebook Pixel. Dane osobowe są gromadzone, udostępniane Google LLC i Facebook, Inc. i wykorzystywanie do spersonalizowanych reklam, co obejmuje tagi remarketingowe i tagi konwersji. Korzystając z serwisu www.mennica-rosenberg.pl , użytkownik wyraża zgodę na to zgodę. Dane są gromadzone na każdej stronie serwisu www.mennica-rosenberg.pl

 • Więcej o przetwarzaniu danych przez Facebook znajdziesz pod linkiem https://www.facebook.com/policies/ads/.
 • Więcej o przetwarzaniu danych przez Google znajdziesz pod linkiem https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Powyższe dane będą przetwarzane przez Administratora również w celu usprawnienia działania serwisu www.mennica-rosenberg.pl

Dane, w tym dane osobowe, które przetwarzane są przez Administratora i niezbędne są do zawarcia i wykonania umowy drogą elektroniczną to:

 • imię i nazwisko Klienta,
 • wiek Klienta,
 • dane kontaktowe Klienta (adres, telefon, e-mail),
 • adres dostawy,
 • osobisty numer identyfikacyjny Klienta,
 • dane do faktury,
 • informacje dotyczące relacji z Klientem, takie jak :
  • data wprowadzenia danych osobowych Klienta do systemu
  • informacje o komunikacji prowadzonej z Klientem za pośrednictwem wszystkich kanałów
  • zastrzeżenia złożone przez Klienta tj. złożone zamówienia i czas realizacji zamówień

Mennica Rosenberg sp. z o.o. zastrzega, iż może wprowadzić zmiany w Polityce Prywatności, które zostaną umieszczone na stronie Sklepu. Postanowienia niniejszej Polityki mogą być zmieniane jedynie w sposób, który nie ogranicza praw Klienta. W przypadku zmian, Mennica Rosenberg sp. z o.o. udostępni zmienioną Politykę Prywatności.

[metaslider id=9281 cssclass=””]

Sending
User Review
4.67 (24 votes)